Geguritan Puisi Bahasa Jawa

Puisi dalam bahasa jawa atau yang disebut geguritan bisa kamu temukan di blog ini secara gratis. Ini adalah geguritan terbaru untuk tahun ini, ada berbagai tema yang disajikan disini mulai dari hal klasih berupa cinta sampai pendidikan. Membuat puisi tidak harus dalam bahasa indonesia bukan, bahasa jawi sampai bahasa inggris seharusnya juga dicoba, untuk memperkaya pengetahuan kita akan kebahasaan. Apalagi bagi kamu orang jawa adalah hal bijaksana jika mau untuk melestarikan budaya sendiri, salah satunya adalah geguritan. Dengan begitu peninggalan nenek moyang kita akan tetap abadi dihati anak cucunya kelak sampai akhir zaman. Baiklah inilah dia bro kumpulan puisi bahasa jawa atau Geguritan paling lengkap terbaru dan teristimewa.... PETENGING WENGI sumribit angin ngelus langit sore manuk sriti bali ing pucuking cemara nganti tekaning wengi sing nyenyet gawang-gawang katon pasuryanmu gawe tambah kekesing angin sore tumlawung rasa kang ngulandara wengi bakal tumeka maneh bareng karo wewayanganmu kang bakal ngebaki impen petenging wengi lumaku turut petenging lurung bakal gawang-gawang campur mega-mega apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ? PEPADANG BAKAL TUMEKA angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun bumi kang kapidak kebak sinengker anggawa ganda bacin manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore peteng kang gemuleng ing angganing manungsa wus sinerat ana ing kitab duk ing uni pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah kanggo kita sami jalma manungsa kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun amadhangi sakendhenging jagat raya mara gage kita sami tumenga ing angkasa mangayubagya rawuhipun sang pepadhang kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga mangestu nampi pepadhang ..... jakarta wanci adven minggu kaping kalih warsa 2009 maymintaraga : WAYAH ESUK PEDUT ANGENDANU jakarta 8 april 2009 rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene saklawase ora nate ketemu saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika isih tak kanthi gandaning wengi mau isih sumrebak ngebaki pedut wayah esuk wus aja mbok tangisi lakon kang wus kapungkur wus pirang wayah ketiga tak lakoni nganti rambut warna ireng lan putih ing dalan iki rong puluh tahun kepungkur ana cerita rinajut endah dik, kala kala sliramu isih dadi impenku pirsanana ana nduwur kae ana teja manther ing sela-selaning gegodongan lan lintang panjer wengi sing isih kari sakmenir gedhene saiki aku lan sliramu linambaran rasa kangen simpenen kangenmu ana impen *** LINTANG-LINTANG lintang-lintang abyor ing tawang cumlorot sliweran nalika alihan kumleyang mencok ing socamu asihku cahyane gumebyar sunare gilar-gilar ing telenge atimu sliramu tansah dakantu lintang-lintang alihan cumlorot telu ana pundhakku kawitan lintang abang lintang perang kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan SEDYAKU Wis, Jeng… Aku sumeleh nyelehake pangarep-arepku marang katresnan lan kawigatenmu sing semu yen nyatane amung semene cunthele lelakonku… Pepenginku tansah sumandhing lan nresnani sliramu kudu dakprunggel sing luwih wigati, Jeng donga lan pengestumu wae tansah mili kanggo aku Wis, Jeng aku pamit becik njembarake pikir nggayuh kabegjan mring ati lan katresnan satuhu tan ora binagi ing liyan sempurna ing guritan siji… PEPADANG BAKAL TUMEKA angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun bumi kang kapidak kebak sinengker anggawa ganda bacin manuk manuk dhandhang kekitrang wayah sore peteng kang gemuleng ing angganing manungsa wus sinerat ana ing kitab duk ing uni pepadang bakal tumeka anggawa kabar bebungah kanggo kita sami jalma manungsa kang bakal amadhangi lurung-lurung, dalan-dalan lan ara-ara samun amadhangi sakendhenging jagat raya mara gage kita sami tumenga ing angkasa mangayubagya rawuhipun sang pepadhang kanthi mesu raga nutup babahan nawa sanga mangestu nampi pepadhang KEKUDANGANKU maymintaraga 19 april 2009 o, ngger sang ponang jabang bayi bebarengan tangismu kang kejer sumusup ing wengi sira wus lahir kanthi slamet nyawang gumelaring jagat raya yen sira nangis tak emban lan tak tembangake dandang gula lingsir wengi kapurih sira bisa turu kanthi tentrem yen sira mesem tak kudang tak liling o, ngger sang ponang jabang bayi tak gadang dadiya wong kang luhur bebudenmu ing tembe *** kanggo: fabian moreno setiawan lan rubi dirgantara UDAN WAYAH SORE maymintaraga 02 mei 2009 udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen sang surya wiwit sumunar lan manuk kepodang colat-colot ana wit gedang tak tunggu tekamu ing sak ngisore payung tak kanthi lakumu tumeka ngendi mbokmenawa sesuk sore wus ora udan riwis-riwis marakake gawe kekesing ati manuk kepodang wus mabur mangulon nanging tetep tak tunggu tekamu *** NALIKA SEPI .... pasuryanmu sing bening tumiba ing banyu mili turut pletheking surya saya suwe tansaya adoh ninggalake sepi tan ana sabawa gumrisiking alang alang aku mung bisa nyawang pasuryanmu sing kagawa banyu mili turut kali nganti datan katon kasaput pedut * RON GARING Wengi sansaya atis nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan kang digawa dening angin prasasat tan kendhat anggonku kulak warta adol prungu ananging isih mamring aku wis pingin cecaketan obormu kang makantar-kantar madhangi jangkah lan jagatku ana ngendi papanmu lelana tapa brata tanpa pawarta tanpa swara aku kadya ron garing kumleyang kabur kanginan ing jagat peteng lelimengan krasa luwih abot anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep mlakuku ora mantep kagubet ribet lan ruwet adoh saka cahyamu pedhut ing sakindering pandulu panjenengan guruku, sihku, oborku kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati. Pengarang: Budhi setyawan ya itulah kumpulan puisi jawa dari berbagai tema seperti puisi cinta dsb. Jika kamu punya puisi dalam bahasa jawa alias geguritan ayo donk ikutan share di form komentar!!!

Komentar Geguritan Puisi Bahasa Jawa Lewat Facebook

Comments

 1. aznaini fariedha says

  mas budi setyawan geguritanmu bagus sekali,boleh kah qw minta dibuatkan geguritan berjudul teknologi????

 2. Windy rania says

  assalamu’alaikum wr.wb
  mas budi puisinya keren nih, aq boleh minta di buatin geguritan temanya pantai atau alam aja, maksih :)
  wassalamu’alaikum wr.wb

 3. mochammad afif says

  matur sembah nuwun,,mas budi
  qw minta buatin puisi donk. temanya “KEPAHLAWANAN”